MegaBIPZMKGK

Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice
ul. Przemysłowa 15
26-900 Kozienice
email: biuro@zmkgk.pl

NIP
: 812-191-53-46
REGON: 146445654
ZMKGK w Kozienicach pracuje w godzinach:
Poniedziałek - Piątek: od 730-1530

Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice
ul. Przemysłowa 15
26-900 Kozienice
email: biuro@zmkgk.pl

NIP
: 812-191-53-46
REGON: 146445654
ZMKGK w Kozienicach pracuje w godzinach:
Poniedziałek - Piątek: od 730-1530

Statut jednostki

Uchwała Nr XXVI/293/2012
Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia 6 grudnia 2012 roku


w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą
Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 11, art. 12 ust. 1 pkt 2
i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) - Rada Miejska w Kozienicach uchwala, co następuje:

§ 1

Z dniem 1 stycznia 2013 r. tworzy się gminną jednostkę budżetową pod nazwą Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice.

§ 2

Przedmiotem działania Jednostki będą zadania w zakresie administrowania
i zarządzania nieruchomościami Gminy Kozienice.
Szczegółowy zakres działalności, a także zasady funkcjonowania Jednostki określa statut.

§ 3

Nadaje się statut jednostce Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Mariusz Prawda

Załączniki:
  1. Statut Jednostki Zarządzania Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice (31.03.2022, 12:16) - pobrań: 360
Opublikował: Artur Rusinek
Publikacja dnia: 20.04.2021, 11:51
Dokument oglądany razy: 1 305
Podpisał: Robert Gregorczyk
Dokument z dnia: 10.01.2013